Хранителна Терапия

Първоначална консултация

Това е консултация само с родител/родители и има за  цел снемане на анамнеза, разбиране на ситуацията и задаване на рамка за работа и действие. На тези консултации се обсъжда какъв е проблемът на детето, договарят се целите, които се поставят в работата, обсъжда се напредъка или регреса (понякога и това се случва, по обективни или не причини … ), дават се насоки за работа вкъщи. Възможно е да не последва работа с детето или да се направи план за допълнителна работа с цялото семейство, или родител/родителите. 

Пакет "Проследяване"

Тази услуга е удобна за семейства, които нямат възможност за работа на място или предпочитат да се работи само с родителите, без детето. Услугата включва първоначална консултация и проследяващи срещи. Удобна е за дистанционна работа и е насочена към преживанията по време на хранене на цялото семейство. 

Терапевтични сесии с дете и родител

Сесиите с дете и родител в кабинет представляват интеракция на детето с различни видове храни по строго изготвена йерархия.  Всяка сесия започва с двигателно занимание и подготовка, следва същинска работа (игра) с храна и евентуална дегустация, сесията завършва с дейност за край на заниманието спрямо нуждите на детето. Препоръчват се поне 4 сесии, за да може да се постигне минимален напредък и изграждане на връзка с детето. 

Оценка на хранителните умения

Включва първоначална консултация само с родителите и 2 сесии с дете и родител, изготвяне на подробна писнена оценка за възможностите на детето, както и насоки за работа. Услугата може да се използва самостоятелно, без последваща работа, а може да включва и последваща работа с детето в кабинет. 

Контакти​

Валерия Рачева