Психологическо Консултиране

Психологическа консултация с родители

Консултациите с родители са основна част от работата с децата. На тези консултации се обсъжда какъв е проблемът на детето, договарят се целите, които се поставят в работата, обсъжда се напредъка или регреса (понякога и това се случва, по обективни или не причини … ), дават насоки за работа вкъщи. Възможно е да не последва работа с детето.

Оценка на актуалното състояние на дете

Изготвяне на оценка/становище за актуално психологическо състояние, която да послужи пред определена институция, училище или информативно за родителите. Включва индивидуална среща с родитител/родителите и няколко срещи с детето (зависи от възрастта и възможностите на детето). Попълване от родител/родителите на DP3 бланка и нейната обработка. Когато оценката е изготвена следва финална среща с родителите за обсъждане и насоки. Ако целта на оценката е само да послужи пред институция, а не започване на работа с детето, финалната среща може и да не се състои.

Психологически консултации с дете

Консултациите с психолог са вид краткосрочна психологическа помощ, която има за цел да разреши конкретен проблем. Броя консултации се определя според нуждите и възможностите на детето. Препоръчват се при тревожност, различни страхове, трудности в общуването и намирането на приятли, раздяла на родителите, лоши постижения в училище, поведенчески проблеми и др. Първо се срещаме с родителите, които ни разказват за проблема и заявката. След това се уговарят консултациите на детето.

Контакти​

Валерия Рачева